Algemene voorwaarden EventMax

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. EventMax: EventMax Hospitality & Events, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34374526. Bezoekadres: Jacob van Lennepkade 209-2, 1054 ZP, Amsterdam.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie EventMax een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Deelnemer: eenieder, al dan niet tevens wederpartij, te wiens behoeve de overeenkomst is gesloten, alsook, in geval van een pakketreis, degene aan wie de rechtsverhouding tot EventMax is overgedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
 4. Overeenkomt: iedere tussen EventMax en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst betreffende een pakketreis, dan wel de afname van een of meerdere diensten op basis van een overeenkomst die geen pakketreis betreft in de zin van het volgende lid, zoals (uitsluitend) het verzorgen van vervoer, de levering van toegangsbewijzen tot een sportevenement, de beschikbaarstelling van vergaderruimten, skyboxen of lounges, het verzorgen van transfers, de organisatie van bedrijfsuitjes, meetings, et cetera.
 5. Pakketreis: de overeenkomst waarbij EventMax zich jegens de wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem op eigen naam aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede twee of meer van de volgende diensten:
 6. vervoer;
 7. verblijf;
 8. een andere niet met het verblijf en vervoer verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt, zoals in geval van een bezoek aan een sportwedstrijd of andersoortig evenement.

Indien EventMax de reis als in dit lid bedoeld, niet op eigen naam aangaat met de wederpartij, maar optreedt als een tussenpersoon van een reisorganisator, is niet van een pakketreis in de zin van dit lid sprake. Echter, indien EventMax de reis als in dit lid bedoeld, niet op eigen naam aangaat met de wederpartij, maar optreedt als een tussenpersoon van een in het buitenland gevestigde reisorganisator, is wel van een pakketreis in de zin van dit lid sprake.

 1. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EventMax en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Ook indien daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van EventMax vrijblijvend en voorts onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden diensten.
 2. Aan een aanbod van EventMax dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van EventMax, binden hem niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht EventMax niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van EventMax, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EventMax anders aangeeft.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De deelnemer die de overeenkomst niet rechtstreeks met EventMax is aangegaan, is voor zijn eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk, doch onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de wederpartij.
 7. De wederpartij is jegens EventMax te allen tijde aansprakelijk voor het voldoen van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen. Voorts verloopt de communicatie met EventMax uitsluitend via de wederpartij, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST

De wederpartij staat ervoor in dat zij alle voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en op de eventueel daartoe door EventMax aangewezen wijze, aan EventMax verstrekt. De wederpartij staat ervoor in dat alle door haar aan EventMax verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Aan EventMax verstrekte namen van deelnemers dienen exact overeen te komen met de namen op hun paspoort. De wederpartij is voorts verplicht EventMax vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle overige gegevens omtrent zichzelf en de door haar aangemelde deelnemers te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst, waaronder, indien relevant, een kopie van haar/hun paspoort. Tevens vermeldt de wederpartij bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst door EventMax omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door haar aangemelde deelnemers.

ARTIKEL 5. | VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ/DEELNEMER

 1. De wederpartij/deelnemer dient voor eigen rekening en risico zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering zorg te dragen.
 2. De deelnemer is, voor zover relevant, verantwoordelijk voor het tijdens de reis bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visum en bewijs van inentingen en vaccinaties, alsmede voor het voldoen aan de voorschriften die in het land van bestemming voor de deelnemer van toepassing zijn. In geval de overeengekomen reis of het bezoek aan het overeengekomen evenement moet worden afgebroken als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen omstandigheid, waaronder mede begrepen een omstandigheid als hiervoor bedoeld, is EventMax niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van EventMax en van de bij de overeenkomst betrokken derden, zoals vervoerders, hoteliers en houders van de (sport)evenementlocatie. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
 4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de overeenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan van (voortzetting van) zijn deelname worden uitgesloten, indien van EventMax dan wel van de bij de overeenkomst betrokken derden in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 5. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 4 voortvloeiende schade komt voor rekening van de deelnemer indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 6. De deelnemer/wederpartij is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door tijdig en deugdelijk (jegens de wederpartij, dan wel EventMax) aan de informatieverplichtingen als bedoeld in artikel 4 te voldoen.

ARTIKEL 6. | LEVERING BESCHEIDEN DOOR EVENTMAX

 1. Uiterlijk zeven dagen vóór vertrek dan wel de evenementdatum, verstrekt EventMax de wederpartij per e-mail of post de benodigde bescheiden, waaronder eventuele reis- en/of evenementtickets en alle overige relevante informatie met betrekking tot de eventuele vlucht, het verblijf en het entreebewijs. Indien de bescheiden niet uiterlijk zeven dagen vóór vertrek of de evenementdatum in het bezit van de wederpartij zijn, dient de wederpartij daartoe onmiddellijk contact op te nemen met EventMax.
 2. De wederpartij dient de door EventMax verstrekte bescheiden direct na ontvangst daarvan zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de bescheiden onjuistheden bevatten, dient de wederpartij direct contact op te nemen met EventMax, onder opgave van de onjuistheden en nodige correcties. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de bescheiden als gevolg van een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, komen voor rekening van wederpartij.

Clubcards

 1. Indien toegangskaarten voor een door EventMax geboekt evenement bestaan uit (elektronisch opgewaardeerde) clubcards, dienen deze na afloop van het evenement per omgaande door wederpartij te worden geretourneerd. Bij verlies of niet (tijdig) retourneren van clubcards, zal de daaruit voortvloeiende schade worden doorberekend aan de wederpartij.
 2. Clubcards als bedoeld in het vorige lid dienen te allen tijde voor rekening van de wederpartij, aangetekend per post te worden geretourneerd, op het door EventMax daartoe aan de wederpartij medegedeelde adres.

ARTIKEL 7. | WIJZIGINGEN IN HET ALGEMEEN

 1. Indien de overeenkomst voorziet in een geboekte (bus- of vlieg)reis en/of het bezoeken van een evenement, is de wederpartij/deelnemer zelf verantwoordelijk om na te gaan of de reis c.q. het evenement werkelijk op de door EventMax aangegeven datum en tijd aanvangt. Eventuele wijzigingen in datum en/of tijd dient de wederpartij/deelnemer zelf na te gaan, doch zal EventMax de wederpartij, voor zover dat van hem redelijkerwijs mag en kan worden verlangd, van een wijziging in datum en/of tijd zo spoedig mogelijk mededeling doen. Indien de datum en/of tijd van de reis c.q. het evenement wordt gewijzigd als gevolg van een niet aan EventMax toe te rekenen omstandigheid, is EventMax niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Zulks biedt voor de wederpartij/deelnemer dan ook geen recht op annulering van de overeenkomst.
 2. Indien onjuistheden worden ontdekt wat betreft de in het vorige lid bedoelde datum en/of tijd die EventMax aan de wederpartij heeft medegedeeld, dient de wederpartij daarvan terstond na ontvangst van deze mededeling, melding te doen aan EventMax.
 3. Indien een bij EventMax geboekt evenement wordt verplaatst en de overeenkomst tevens voorziet in de reis naar dat evenement, of omgekeerd: een bij EventMax geboekte reis wordt verplaatst en de overeenkomst tevens voorziet in een bezoek aan een evenement, en daardoor een wijziging in de boeking van het evenement/de reis noodzakelijk is, helpt EventMax de wederpartij bij het omboeken van de reis en/of het zoeken naar een alternatief voor het evenement, zonder dat EventMax aansprakelijk is voor de eventuele daaruit voor de wederpartij/deelnemer voortvloeiende schade. Deze eventuele schade, zoals te maken extra hotelkosten, extra kosten van wijziging in het vervoer en extra kosten van evenementtickets, komt dan ook voor rekening van de wederpartij/deelnemer.
 4. In afwijking van het bepaalde in het vorige leden geldt dat als de reis of het evenement onderdeel uitmaakt van een pakketreis en de datum en/of de tijd van de reis c.q. het evenement dusdanig wordt gewijzigd dat dit noodzaakt om de pakketreis te wijzigen, het bepaalde in het volgende artikel toepassing vindt.
 5. De deelnemer/wederpartij is gehouden de meerkosten te voldoen die hem/haar in rekening worden gebracht indien wegens een hem/haar toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 8. | WIJZIGEN VAN PAKKETREIZEN DOOR EVENTMAX

 1. EventMax is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, gerechtigd de pakketreis te wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden. De deelnemer/wederpartij kan de wijziging slechts afwijzen indien zij tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 2. EventMax is gerechtigd de pakketreis op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld medegedeelde omstandigheden. De deelnemer/wederpartij is gerechtigd de wijziging af te wijzen.
 3. Indien de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer/wederpartij kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer/wederpartij.
 4. EventMax is gerechtigd tot twintig dagen vóór aanvang van de pakketreis de overeengekomen prijs te verhogen in verband met wijzigingen in de verschuldigde vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. In voorkomende gevallen geeft EventMax aan op welke wijze de verhoging is berekend. De deelnemer/wederpartij kan de verhoging afwijzen.
 5. Na een afwijzing van de deelnemer/wederpartij als in de voorgaande leden bedoeld, kan EventMax de overeenkomst opzeggen. De deelnemer/wederpartij heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de overeengekomen prijs of, indien de pakketreis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien EventMax de pakketreis opzegt na een afwijzing door de deelnemer als bedoeld in de leden 1 en 2, is bovendien artikel 9.3 van overeenkomstige toepassing.
 6. Op straffe van verval van de bedoelde rechten van de deelnemer/wederpartij, dient een afwijzing als bedoeld in lid 1, 2 en 4 te geschieden binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van EventMax die tot afwijzing aanleiding gaf.

ARTIKEL 9. | OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR EVENTMAX

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.4, kan EventMax de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden.
 2. Indien EventMax de overeenkomst opzegt wegens een niet aan de deelnemer/wederpartij toe te rekenen omstandigheid, biedt hij, indien mogelijk, een alternatief van gelijke of betere kwaliteit aan. Indien het aanbieden van een alternatief niet mogelijk is, dan wel de deelnemer/wederpartij het alternatieve aanbod niet aanvaardt, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de overeengekomen prijs of, indien de overeenkomst reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
 3. In geval van opzegging van een pakketreis door EventMax, vergoedt EventMax de geleden vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij:
 • hij de pakketreis opzegt omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk nadat EventMax zulks bekend is geworden, schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of;
 • hij de overeenkomst opzegt omdat de omstandigheden die tot de opzegging hebben geleid aan de wederpartij/deelnemer kunnen worden toegerekend. In dat geval komt alle hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de wederpartij/deelnemer en maakt de wederpartij aldus geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie. Of;
 • de opzegging het gevolg is van overmacht in de zin van artikel 12.

ARTIKEL 10. | ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ/DEELNEMER

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) annuleert, behoudt EventMax, behoudens het bepaalde in het volgende lid, recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. De wederpartij maakt dan ook geen aanspraak op (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding.
 2. Indien de deelnemer zijn aandeel in een pakketreis annuleert wegens een aan EventMax, of een derde die EventMax ter uitvoering van de pakketreis daarbij heeft betrokken, toe te rekenen omstandigheid, heeft de deelnemer recht op teruggave of kwijtschelding van de overeengekomen prijs ten aanzien van zijn aandeel in de overeenkomst, indien de pakketreis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

ARTIKEL 11. | OVERDRACHT VAN EEN PAKKETREIS

 1. Uiterlijk zeven dagen vóór aanvang van de pakketreis kan de deelnemer zijn rechtsverhouding tot EventMax overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de pakketreisovereenkomst voldoet.
 2. De overdracht vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de derde en schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende deelnemer aan EventMax. De overdragende deelnemer en de derde zijn hoofdelijk verbonden tot betaling van de overeengekomen prijs en de kosten in verband met de overdracht.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. EventMax is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van EventMax en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals (dreiging van) oorlog, (werk)stakingen, sabotage, afgelasting of verplaatsing van de datum en/of tijd van een evenement of reis, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door een of meer derden die uitvoering geven aan de geboekte reis of het evenement, straftoekenning door een nationale of internationale sportbond waardoor gespeeld zal worden zonder publiek, alsook iedere andere omstandigheid welke de nakoming van de overeenkomst op dermate wijzen verzwaren of bemoeilijken, dat in redelijkheid niet meer van EventMax kan worden verwacht dat hij (verdere) uitvoering aan de overeenkomst geeft.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien EventMax bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, behoudens hetgeen daaromtrent ter zake een pakketreis in artikel 9 is bepaald, nimmer voor vergoeding in aanmerking, met dien verstande dat restitutie of kwijtschelding zal plaatsvinden voor zover EventMax de door de wederpartij verschuldigde kosten van de boeking van het evenement en/of de reis kan terugvorderen bij (een) derde(n), eventueel onder aftrek van aan deze derde(n) verschuldigde annuleringskosten.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. EventMax is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij/deelnemer haar/zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst EventMax ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij/deelnemer haar/zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij/deelnemer ten aanzien waarvan zij/hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas na een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de wederpartij, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij/deelnemer haar/zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, zijn onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is EventMax gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan EventMax verschuldigde betaling(en) heeft gesteld.
 3. De wederpartij/deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door EventMax op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij/deelnemer is verplicht de schade die EventMax ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien EventMax de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. EventMax is gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen totaalprijs te vorderen. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, is de wederpartij in geval de overeenkomst voorziet in de afname van een of meerdere evenement- of reistickets, in elk geval gehouden tot betaling van die tickets bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. In geval van vooruitbetaling is EventMax niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling volledig is voldaan.
 3. Onverminderd hetgeen omtrent pakketreizen in lid 2 is bepaald, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door EventMax op de factuur voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en behoudt EventMax zich de rechten als bedoeld in artikel 13 voor. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledige openstaande betaling is voldaan.
 5. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. | CONFORMITEIT, KLACHTEN EN BIJSTAND

 1. EventMax doet er alles aan om de reis en/of het evenement voor de wederpartij en deelnemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht de wederpartij/deelnemer desondanks problemen ondervinden, dan dient de wederpartij/deelnemer direct contact met EventMax op te nemen. Mocht het probleem zich voordoen tijdens de reisperiode, dan dient de wederpartij/deelnemer direct met het door EventMax in de reisbescheiden verstrekte noodnummer contact op te nemen. Waar mogelijk tracht EventMax het probleem op dat moment direct op te lossen. Behoudens het bepaalde in de volgende leden omtrent pakketreizen, is EventMax niet aansprakelijk voor door de wederpartij/deelnemer geleden schade en extra kosten voortvloeiende uit problemen in verband met de reis en/of het evenement.
 2. Indien de pakketreis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan EventMax. Klachten over het eventuele verblijf dienen ter plekke te worden gemeld.
 3. Indien de pakketreis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de pakketreisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is EventMax volgens de wet verplicht de eventuele schade van de deelnemer te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan EventMax is toe te rekenen noch aan derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, omdat:
 • de tekortkoming in de uitvoering van de pakketreisovereenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer, of;
 • de tekortkoming in de uitvoering van de pakketreisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de pakketreis begrepen diensten is betrokken, of;
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 12 dan wel aan een gebeurtenis die EventMax of derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 1. EventMax is naar gelang van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de pakketreis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de deelnemer kan worden toegerekend, is EventMax tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de deelnemer. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van EventMax indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, overeenkomstig het vorige lid is toe te rekenen.
 2. Indien een klacht niet bevredigend is opgelost, dient deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de pakketreis, of indien de pakketreis geen doorgang vond, na de oorspronkelijke datum van aanvang daarvan, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis te zijn gesteld van EventMax.
 3. Indien de deelnemer/wederpartij de klacht niet tijdig indient, is EventMax gerechtigd de klacht niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van EventMax bestaat uitsluitend voor zover voorzien in deze voorwaarden. Het vorenstaande laat de wettelijke rechten van EventMax onverlet.
 2. EventMax is niet aansprakelijk voor druk- of typefouten in zijn brochures, promotiemateriaal of andere uitingen.
 3. Voor schade als gevolg van vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of andere vormen van overmacht, is EventMax, onverminderd het bepaalde in artikel 15, niet aansprakelijk.
 4. EventMax is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, schade als gevolg van diefstal, verlies van zaken of letsel of ongeval opgelopen door of toegebracht aan de wederpartij/deelnemer. Ook wordt, behoudens het bepaalde in artikel 15, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door het gebruik maken van enige tijdens de reisperiode gebruikte accommodatie of transportmiddelen. EventMax is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd of onrechtmatig gedrag van de deelnemer tijdens de reisperiode.
 5. EventMax is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij of deelnemer. Als de deelnemer wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig of een ander vervoermiddel, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew, is dat voor eigen rekening en risico van de deelnemer. EventMax verleent in deze gevallen geen restitutie.
 6. EventMax is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een aan de wederpartij/deelnemer toe te rekenen omstandigheid niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement en is derhalve niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij of deelnemer hierdoor mogelijk lijdt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om daadwerkelijk op tijd te komen bij het evenement.
 7. EventMax is niet aansprakelijk voor verlies van geldstukken en verlies of beschadiging van verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
 8. EventMax draagt geen aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer/wederpartij heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/ of annuleringskostenverzekering.
 9. EventMax aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor reserveringen die, al dan niet op verzoek van de deelnemer/wederpartij, niet geheel worden afgewikkeld door EventMax en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 10. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van EventMax en behoudens schade veroorzaakt door dood of letsel waarvoor EventMax in het kader van een pakketreisovereenkomst wettelijk aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van EventMax, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van EventMax betrekking heeft. In het kader van een pakketreis, is de aansprakelijkheid van EventMax voor andere schade dan bedoeld in de eerste zin van dit lid, beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. Indien EventMax aansprakelijk is voor derving van reisgenot, komt evenwel ten hoogste eenmaal de reissom voor vergoeding in aanmerking.
 11. Indien op een in de overeenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan EventMax zich te allen tijde beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
 12. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, zal de aansprakelijkheid van EventMax nimmer meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van EventMax daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van EventMax dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 13. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten behoeve van eventuele werknemers van EventMax, betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet, een verdrag of verordening dit dwingend uitsluit.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om geschillen in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de Rechtbank Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.